Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалт


Нэр Хавсралт
1 Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилтийг төсөл, обьект тус бүрээр (Хуулийн 6.2.4, 6.3.7 заалтын хүрээнд) татах