Байгууллагын төсөв

Байгууллагын төсөв


ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

АУДИТЫН ТАЙЛАН

БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

ШИЛЭН ДАНС

Эрүүл мэндийн сайдын багц 2014 он хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт