Сүүлийн жилүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо өсөж байна. :

Сүүлийн жилүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо өсөж байна.


Сэтгэгдэл