"Амьсгалын замын цочмог халдварын хүндрэлээс сэргийлэх" :

"Амьсгалын замын цочмог халдварын хүндрэлээс сэргийлэх"