Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН НЭГЖИЙН 2016 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН ГАРЛАА

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Эрүүл мэндийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дэргэдэх дотоод аудитын нэгжийн 2016 оны ажлын тайлан...

Дэлгэрэнгүй ...

САЛБАРЫН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ДОТООД АУДИТЫН МӨРӨӨР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Салбарын зарим байгууллагуудад хийсэн дотоод аудитын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай...

Дэлгэрэнгүй ...

ШИЛЭН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ПОРТАЛ СИСТЕМ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД МЭДЭЭЛЛИЙГ БАЙРШУУЛАХ ЖУРАМ

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Шилэн дансны тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 29 дүгээр тогтоолоор баталсан "Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам"-ыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү журмын зорилго оршино....

Дэлгэрэнгүй ...

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ №2

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

1.Австрийн Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөлд хийсэн дотоод аудитын дүн 2. Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төвд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын дүн 3. БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр "Үндэсний Оношлогоо, эмчилгээний төв байгуулах төсөл"-ийн төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын дүн...

Дэлгэрэнгүй ...

“УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БУУРУУЛАХ, ДАСАН ЗОХИЦОХ, ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ” СТРАТЕГИЙН ТӨГСГӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, дасан зохицох, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах стратеги батлах тухай” 404 дүгээр тушаалын хэрэгжилтэд 2016 оны 4-6 дугаар сарын хооронд төгсгөлийн үнэлгээг зохион байгууллаа. Уг стратеги нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллөөс хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, дасан зохицох, даван туулахад эрүүл мэндийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, бэхжүүлэх, чадамжийг сайжруулах зорилтыг дэвшүүлс...

Дэлгэрэнгүй ...

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН НЭГЖИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН ГАРЛАА

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Эрүүл мэнд, спортын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дэргэдэх Дотоод аудитын хорооны 2016 оны 2-р хуралдаан ЭМСЯ-ны 204 тоотод 6 дугаар сарын 15-ны өдөр хуралдлаа. Хурлаар оны эхний хагас жилийн байдлаар хийж гүйцэтгэсэн Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төв, Австрийн Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл, БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр “Үндэсний Оношлогоо, эмчилгээний төв байгуулах төсөл”,...

Дэлгэрэнгүй ...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦООГ 2011-2015 ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ТӨГСГӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 87 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрүүл мэндийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоог 2011-2015 хөгжүүлэх стратеги”-ийн хэрэгжилтэд төгсгөлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ. Үнэлгээний дүнг Эрүүл мэнд, спортын яамны Удирдлагын зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлсэн....

Дэлгэрэнгүй ...

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН ЯАМНЫ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТЭД ЯВЦЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Эрүүл мэнд, спортын яамны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1 дүгээр улирлын биелэлтэд явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үнэлгээний дүнг Эрүүл мэнд, спортын яамны Удирдлагын зөвлөлийн 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүллээ. ...

Дэлгэрэнгүй ...

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙДЫН БОЛОН ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД БАТЛАГДСАН ТУШААЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙВ.

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

2016 оны 1 дүгээр улиралд Эрүүл мэнд, спортын сайдын 101, Төрийн нарийн бичгийн даргын 90 тушаал батлагдсан байна...

Дэлгэрэнгүй ...

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТАЙЛАН АВАХ МАЯГТ

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Маягт татаж авах...

Дэлгэрэнгүй ...

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Засгийн газрын 29 дүгээр тогтоолоор "Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам" шинэчлэн батлагдлаа. ...

Дэлгэрэнгүй ...

АУДИТЫН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

Эрүүл мэнд, спортын яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар 2016 он...

Дэлгэрэнгүй ...

"ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ 2010-2014 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО”- ЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

...

Дэлгэрэнгүй ...

УЛААНБУРХАНЫ ӨВЧЛӨЛИЙГ ТАСЛАН ЗОГСООХ СТРАТЕГИЙН ТӨГСГӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

...

Дэлгэрэнгүй ...

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

Мэдээний төрөл:  Нийтийн

...

Дэлгэрэнгүй ...