Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл


1) Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргаж, материал ирүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд


2) Магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэх ажлын арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж авсан эрүүл мэндийн байгууллагууд


3) Шинжээчдийн багийн үнэлгээ хийгдэж буй эрүүл мэндийн байгууллагууд


4) Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн хурал