1:2 зорилтын хүрээнд 49 сувилагч амжилттай суралцаж төгслөө

1:2 зорилтын хүрээнд 49 сувилагч амжилттай суралцаж төгслөө


“1:2”  зорилтын хүрээнд “Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх сургалт”-ыг 2019.04.09-11-ны өдөр зохион байгуулж 36 сувилагч, “Сувилагчийн мэдлэг, чадварыг бататгах сургалт”-ыг 3-сарын 29 – 4 сарын  11-ны өдөр зохион байгуулж нийт 15 сувилагч сургалтад хамрагдсан.
Дээрх 2 сургалтад нийт 51 сувилагч суралцаж шалгалтад хамрагдсанаас 49 сувилагч тэнцэж шалгалтын амжилт 96% байна.
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл