Ёсзүй, хариуцлагыг хэвшүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах шаардлагатай байдаг.

Ёсзүй, хариуцлагыг хэвшүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах шаардлагатай байдаг.


Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Авлигын эсрэг хууль болон бусад холбогдох хуулиуд, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомж түүнчлэн  ЭМС-ын 2013 оны 446 дугаар тушаалаар зохицуулдаг.

 Эмнэлгийн мэргэжилтэн, эмч нарт  ёс зүй, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах, ёс зүйн горимыг сахин мөрдөх, харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, авлига ашиг сонирхлоос сэргийлэх ажлыг тасралтгүй, чанартай зохион байгуулах шаардлагатай байдаг.

Энэ ажлын хүрээнд өнгөрсөн оны сүүлчээр ЭМЯ, АТГ-тай хамтран эрүүл мэндийн яамны удирдлагын зөвлөл болон аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрыг оролцуулсан эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны сургалтыг зохион байгуулсан.  Гэвч байгууллагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, ил тод, хариуцлагатай байдалд удирдлагаас гадна эрх бүхий албан тушаалтан болон ёс зүйн салбар хорооны хамтын ажиллагаа, оролцоо чухал юм.

Иймд Авлигатай тэмцэх газартай хамтран Эрүүл мэндийн яамны харъяа байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтан болон ёс зүйн салбар хорооны гишүүдийг хамруулан “Ёс зүй, хариуцлага” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 07 сарын 26-нд ЭМХТ зохион байгууллаа.

 

Уг сургалт нь  авлига, алдаа зөрчил, ёс зүйн хэм хэмжээний талаар мэдлэг олгох, эрүүл мэндийн ажилтны итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, ёс зүй, мэдлэг, чадвараа хөгжүүлэхэд нь нэмэр болохуйц мэдээллийг өгөх, хууль эрхзүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын ёс зүйг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм.

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Авлигын эсрэг хууль болон бусад холбогдох хуулиуд, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомж түүнчлэн  ЭМС-ын 2013 оны 446 дугаар тушаалаар зохицуулдаг.

 Эмнэлгийн мэргэжилтэн, эмч нарт  ёс зүй, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах, ёс зүйн горимыг сахин мөрдөх, харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, авлига ашиг сонирхлоос сэргийлэх ажлыг тасралтгүй, чанартай зохион байгуулах шаардлагатай байдаг.

Энэ ажлын хүрээнд өнгөрсөн оны сүүлчээр ЭМЯ, АТГ-тай хамтран эрүүл мэндийн яамны удирдлагын зөвлөл болон аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрыг оролцуулсан эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны сургалтыг зохион байгуулсан.  Гэвч байгууллагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, ил тод, хариуцлагатай байдалд удирдлагаас гадна эрх бүхий албан тушаалтан болон ёс зүйн салбар хорооны хамтын ажиллагаа, оролцоо чухал юм.

Иймд Авлигатай тэмцэх газартай хамтран Эрүүл мэндийн яамны харъяа байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтан болон ёс зүйн салбар хорооны гишүүдийг хамруулан “Ёс зүй, хариуцлага” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 07 сарын 26-нд ЭМХТ зохион байгууллаа.

Уг сургалт нь  авлига, алдаа зөрчил, ёс зүйн хэм хэмжээний талаар мэдлэг олгох, эрүүл мэндийн ажилтны итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, ёс зүй, мэдлэг, чадвараа хөгжүүлэхэд нь нэмэр болохуйц мэдээллийг өгөх, хууль эрхзүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын ёс зүйг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл